Fiches techniques
Cyberprotection Conçue Pour Les Fournisseurs DE Services
Aby zwalczyć nowoczesne zagrożenia, nowa generacja ochrony danych powinna być powiązana z bezpieczeństwem cybernetycznym. Takie podejście nazywamy połączoną ochroną cybernetyczną i opiera się ono na pięciu podstawowych filarach – bezpieczeństwo danych, dostępność, prywatność, autentyczność i ochrona.

1 éléments trouvés
Page of 1