Oświadczenie o Ochronie Prywatności Acronis

Data Wejścia w Życie: 7 sierpień 2020 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności Acronis (dalej zwane „Oświadczeniem o Ochronie Prywatności") opisuje, w jaki sposób Acronis International GmbH i jej jednostki powiązane (dalej łącznie zwane „Acronis" lub „my") gromadzi i przetwarza informacje o użytkownikach.

Doceniamy zaufanie użytkowników, którzy udostępniają nam swoje dane. Ochrona danych jest naszym najważniejszym priorytetem, ponieważ chcemy, żeby użytkownicy nadal darzyli nas zaufaniem.

Wszystkie nasze produkty i usługi opracowujemy z uwzględnieniem kwestii ochrony danych. Ciężko pracujemy nad zagwarantowaniem bezpieczeństwa danych. Regularnie monitorujemy i aktualizujemy nasze działania dotyczące bezpieczeństwa w celu zapewnienia lepszej ochrony prywatności użytkowników.

W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności (i) „przetwarzanie" danych osobowych oznacza wykonywanie wszelkich czynności na danych, w sposób automatyczny lub nieautomatyczny, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, łączenie, usuwanie lub niszczenie danych, a (ii) „dane osobowe" oznaczają dane, które w sposób pośredni lub bezpośredni identyfikują konkretną osobę fizyczną.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, WÓWCZAS PROSIMY, ABY NIE PRZEKAZYWAĆ NAM DANYCH OSOBOWYCH ANI NIE KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do naszych „Usług", które obejmują publicznie dostępne części stron internetowych Acronis, w tym między innymi acronis.com (https://www.acronis.com), developer.acronis.com (https://developer.acronis.com), acronis.events (https://acronis.events) , acronis.sport (https://acronis.sport), Motorsport.tech (https://motorsport.tech) oraz do zarejestrowanych użytkowników tych stron internetowych oraz naszych Produktów Głównych (https://www.acronis.com/personal/, https://www.acronis.com/business/, a także naszego rozwiązania Acronis Cyber Cloud (https://www.acronis.com/cloud/). Jeśli dla danego produktu, strony internetowej lub usługi opublikowano odrębną politykę ochrony prywatności, wówczas w razie wszelkich niezgodności zastosowanie ma taka polityka, a nie niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności.

Nasze prawo do przetwarzania danych osobowych opisano również w naszych umowach („Umowy z Klientami") z klientami biznesowymi („Klienci"). W naszych Umowach z Klientami Acronis nie ma prawa dostępu do danych osobowych, które Klienci przechowują lub w inny sposób przetwarzają za pośrednictwem Usług Acronis. Jeśli postanowienie którejkolwiek z Umów z Klientami będzie sprzeczne lub w inny sposób niespójne z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, wówczas warunki Umów z Klientami mają pierwszeństwo i będą mieć moc obowiązującą.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do danych, które są gromadzone przez jakąkolwiek zewnętrzną witrynę lub usługę, do której użytkownik otrzymuje dostęp za pośrednictwem Usług.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych (tj. osobą lub podmiotem, który określa cel i sposoby przetwarzania) w zakresie danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności jest Acronis International GmbH, Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.

Zastrzega się, że gdy gromadzimy dane osobowe na podstawie Umowy z Klientem, zazwyczaj działamy wówczas jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i na zlecenie naszego Klienta.

3. TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH

Korzystanie z Usług wymaga czasami przenoszenia danych między granicami państw.

W przypadku transgranicznych rodzajów przenoszenia danych osobowych Acronis stosuje odpowiednie środki zabezpieczające, aby dane użytkowników były odpowiednio chronione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności oraz obowiązującym prawem o ochronie danych. Te środki zabezpieczające obejmują wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (art. 46 RODO) i innych obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych między naszymi podmiotami stowarzyszonymi i podmiotami przetwarzającymi dane.

Acronis przestrzega Tarczy Prywatności UE-USA i szwajcarsko-amerykańskiej Tarczy Prywatności administrowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (łącznie „Tarcza Prywatności"). Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Ochrony Prywatności (https://www.acronis.com/company/privacy-shield/).

4. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Datę Wejścia w Życie niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności określono na górze niniejszej strony internetowej. Możemy wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności w miarę dodawania nowych funkcji do Usług, różnicowania naszej działalności lub gdy będą od nas tego wymagać właściwe przepisy obowiązującego prawa. Jeśli wprowadzimy istotną zmianę do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, która ogranicza przysługujące użytkownikowi prawa do prywatności, wówczas powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem za pośrednictwem Usług. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika po Dacie Wejścia w Życie zmienionego brzmienia Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest równoznaczne z przyjęciem zmiany przez użytkownika. Zmienione Oświadczenie o Ochronie Prywatności zastępuje wszelkie poprzednie jego wersje.

5. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać

Gdy użytkownik korzysta z Usług, gromadzimy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Usług. Sytuacja tego rodzaju ma miejsce w następujących okolicznościach:

 • Gdy użytkownik zakłada konto, podaje nam nazwę użytkownika i hasło, informacje biznesowe lub osobowe takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne informacje, które zdecyduje się nam przekazać.
 • W przypadku dokonywania zakupu użytkownik przekazuje nam informacje o swoim zamówieniu, a także, w stosownych przypadkach, swoje dane finansowe. (Nie gromadzimy informacji o kartach płatniczych – są one gromadzone i przetwarzane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności kartami.)
 • Gdy użytkownik uczestniczy w ankietach lub grupach badawczych, przekazuje nam opinie o naszych produktach, usługach lub innych inicjatywach oraz inne informacje, które zdecyduje się nam przesłać.
 • Gdy użytkownik wypełnia formularz internetowy w celu rejestracji umożliwiającej korzystanie z naszych produktów i usług, udziału w naszych webinariach, wydarzeniach marketingowych, szkoleniowych, sportowych lub innych wydarzeniach lub prosi nas o podanie informacji, gromadzimy informacje podane w formularzu i inne informacje przekazane nam przez użytkownika. Mogą to być informacje takie jak imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, kraj, e-mail, numer telefonu, rozmiar koszulki itd.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z zespołem ds. obsługi klienta, gromadzimy informacje, które użytkownik podaje nam w trakcie rozmowy. Czasami monitorujemy lub nagrywamy rozmowy do celów szkoleniowych oraz aby zapewnić wysoką jakość obsługi. Jeśli komunikacja z użytkownikiem jest nagrywana, należycie go o tym informujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe, których Acronis nie gromadzi

W celu świadczenia Usług Acronis nie potrzebuje specjalnych kategorii danych osobowych (zwanych także „wrażliwymi danymi lub informacjami osobowymi"), o których mowa w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Acronis unika gromadzenia za pośrednictwem Usług bądź w inny sposób wszelkich wrażliwych danych osobowych od użytkowników. Poza sytuacjami, w którym Acronis wyraźnie tego wymaga, prosimy o niepodawanie Acronis żadnych wrażliwych danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się dobrowolnie przekazać Acronis wrażliwe dane osobowe, Acronis będzie przetwarzać je jedynie w stopniu niezbędnym do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami. W rzadkich okolicznościach, w których Acronis gromadzi jednak wrażliwe dane osobowe, Acronis będzie to robić zgodnie z przepisami o ochronie danych i/lub poprosi użytkownika o jego zgodę.

Dane, które otrzymujemy od innych podmiotów

Otrzymujemy dane o użytkowniku od innych podmiotów, w tym od naszych sprzedawców, dostawców usług i dystrybutorów oraz innych partnerów biznesowych. Otrzymujemy także dane o użytkowniku od osób trzecich, które pomagają nam świadczyć Usługi, na przykład do celów wykrywania fałszerstw, kryminalistyki cyfrowej, usług marketingowych (np. gdy wymagamy podania informacji o potencjalnych klientach) i podobnych działań.

Dane gromadzone, gdy użytkownik korzysta z Usług

Gdy użytkownik korzysta z Usług, gromadzimy dane o funkcjach wykorzystywanych przez użytkownika i sposobie wykorzystywania tych funkcji oraz dane o komputerach, tabletach lub telefonach komórkowych („Urządzenie"), z których korzysta Użytkownik w celu dostępu do Usług (dalej łącznie zwane „Danymi o Użytkowaniu"). W świetle niektórych przepisów prawa dotyczących prywatności Dane o Użytkowaniu stanowią dane osobowe.

Acronis gromadzi następujące Dane o Użytkowaniu:

 • Dane o korzystaniu z usług: Gromadzimy dane o funkcjach, z jakich korzysta użytkownik i sposobie ich użytkowania, w tym następujące dane: znaczniki czasu/daty związane z zakupem, instalacją, aktualizacjami i użytkowaniem przez użytkownika; środki integracji; jak często użytkownik korzysta z Usług i w jakich okolicznościach; wskaźniki wydajności Usług; funkcje wykorzystywane przez użytkownika i wyniki ich działania; informacje o wyłączonych funkcjach; oraz informacje o błędach i awariach oraz czynnościach, które do nich doprowadziły.
 • Dane o funkcjonowaniu Usług: W zależności od Usług, z których korzysta użytkownik, gromadzimy dane, które są niezbędne do realizacji Usług i które stanowią integralną część Usług. Gromadzimy na przykład listę programów zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, łącznie z informacjami o wersji i producencie w ramach realizacji oceny podatności na zagrożenia i funkcji zarządzania poprawkami do niektórych Usług. Gromadzimy także dane o nazwach potencjalnie złośliwych plików łącznie z ich skrótami i pełnymi ścieżkami do takich plików lub zablokowanych adresów URL stron internetowych w ramach oferowania użytkownikowi funkcji antywirusowej i filtrowania adresów URL w niektórych Usługach.
 • Dane o Urządzeniach: Gromadzimy dane z Urządzeń i o Urządzeniach, z których korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do Usług, w tym następujące dane: informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, identyfikator Urządzenia lub komponentu, typ i architektura, ustawienia specyficzne dla Urządzenia i systemu operacyjnego, charakterystyka i konfiguracja, lokalizacja Urządzenia, identyfikatory związane z plikami cookie lub innymi technologiami mogącymi jednoznacznie identyfikować Urządzenie użytkownika lub przeglądarkę; oraz dane na temat połączenia z siecią bezprzewodową lub komórkową takie jak dostawca Internetu i siła sygnału.
 • Rejestry aktywności i czynności kontrolnych: Rejestr aktywności to lista czynności użytkowników. Serwery Acronis automatycznie gromadzą i przechowują w rejestrach zapytania dotyczące wyszukiwania, adres IP, rodzaj i język przeglądarki, strefę czasową oraz datę i godzinę żądania oraz URL strony przekierowującej, a także określone pliki cookie, które identyfikują przeglądarkę lub konto Acronis użytkownika. Niektóre rejestry zawierają metadane, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika takie jak nazwy plików i folderów, jeśli użytkownik takie nazwy poda.

Możemy powiązywać dane osobowe i Dane o Użytkowaniu lub różne rodzaje Danych o Użytkowaniu. Możemy także powiązywać gromadzone przez nas dane osobowe z publicznie dostępnymi danymi osobowymi takimi jak dane osobowe dostępne w publicznych bazach danych. Jeśli powiązane informacje umożliwiają pośrednią lub bezpośrednią identyfikację danej osoby fizycznej, wówczas traktujemy tego rodzaju informacje jako dane osobowe.

Dane głosowe

Nie przechowujemy i nie przetwarzamy danych głosowych użytkownika. Niektóre produkty jednak mają dostępne opcje obsługi głosowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać, wówczas za zgodą użytkownika włączymy wbudowane rozszerzenie przeglądarki Google Chrome, które przechwytuje głos użytkownika przez mikrofon i przesyła go do Google w celu rozpoznawania. W związku z tym otrzymujemy wyłącznie wersję tekstową poleceń głosowych użytkownika, której nie przechowujemy i z której korzystamy wyłącznie do wykonania bieżącego polecenia użytkownika. Ponieważ dane głosowe są przetwarzane przez Google, cele i sposoby przetwarzania danych przez Google mogą się różnić w zależności od (ewentualnych) ustawień konta Google oraz preferencji. Aby zrozumieć, w jaki sposób Google przetwarza dane, w tym dane głosowe, prosimy o uważne przeczytanie polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Program Doświadczeń Klientów Acronis

Acronis gromadzi określone dane za pośrednictwem Programu Doświadczeń Klientów Acronis („PDK").

Bez zgody użytkownika Acronis nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika w ramach PDK, lecz będzie gromadzić w ramach PDK jedynie pseudonimizowane Dane o Użytkowaniu. Acronis gromadzi pseudonimizowane Dane o Użytkowaniu, aby usprawniać produkty i usługi Acronis. Aby zapewnić pseudonimizację, Acronis powiązuje takie dane z losowo wygenerowanym numerem (pseudonim), a nie z osobistym identyfikatorem powiązanym z kontem Acronis. Acronis nie może zidentyfikować użytkownika za pomocą pseudonimu, jeśli użytkownik nie poda Acronis dodatkowych informacji do celów identyfikacji.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na to, aby Acronis przetwarzał dane osobowe użytkownika w ramach PDK, Acronis wówczas powiąże dane osobowe użytkownika z Danymi o Użytkowaniu w ramach PDK. Dane osobowe, które Acronis powiąże z Danymi o Użytkowaniu w ramach PDK ograniczają się do identyfikatora konta Acronis i do danych o koncie. Ponieważ w tym przypadku Acronis powiązuje dane osobowe z Danymi o Użytkowaniu, Acronis traktuje jak dane osobowe Dane o Użytkowaniu w ramach PDK powiązane z danymi osobowymi. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Acronis w ramach PDK umożliwia Acronis przekazywanie użytkownikowi bardziej szczegółowych opinii zwrotnych i wytycznych dotyczących produktów i usług Acronis oraz zasad działania poszczególnych ich funkcji. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Acronis w ramach PDK, zaznaczając stosowne pole w ustawieniach produktu.

Dane gromadzone za pomocą Technologii Gromadzenia Danych

Stosujemy pliki cookie, znaczniki pikseli (zwane także znakami nawigacyjnymi, plikami cookie typu flash i „czystymi gifami") oraz podobne technologie (dalej zwane „Technologiami Gromadzenia Danych"), aby automatycznie gromadzić dane o użytkowniku, gdy korzysta z Usług. Prosimy o zapoznanie się z par. 6 poniżej, aby dowiedzieć się więcej o sposobie korzystania z Technologii Gromadzenia Danych przez Acronis.

Pozostałe dane gromadzone za zgodą użytkownika

Pozostałe dane gromadzimy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę w momencie gromadzenia danych do celów wówczas przedstawionych użytkownikowi.

6. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA DANYCH

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika lub otwierane z przeglądarki internetowej lub dysku twardego komputera użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny (lokalizację internetową), z której pochodzi plik cookie, „żywotność" pliku cookie (tj. moment utraty ważności) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator. Plik cookie może także zawierać informacje o komputerze użytkownika, na przykład ustawienia użytkownika, historię przeglądania i czynności wykonanych za pomocą Usługi.

Pliki cookie zapisywane przez Acronis zwane są „własnymi plikami cookie". Pliki cookie ustawione przez inne podmioty zwane są „zewnętrznymi plikami cookie ". Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają Acronis oferowanie zewnętrznych funkcji lub funkcjonalności na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej (np. interaktywne treści i analizy). Zewnętrzne pliki cookie rozpoznają przeglądarkę użytkownika, gdy otwierane są w niej Usługi i również gdy otwierane są w niej określone inne strony internetowe i usługi.

Pliki cookie są zwykle kategoryzowane jako pliki cookie „sesyjne" lub „trwałe". Pliki cookie sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Plik cookie sesyjny może na przykład śledzić, w jaki sposób użytkownik porusza się po Usługach, aby nie trzeba było podawać tych samych danych w trakcie jednej i tej samej wizyty na stronie Usług. Trwałe pliki cookie przechowują preferencje użytkownika i inne dane na potrzeby bieżącej wizyty i przyszłych wizyt. Są przechowywane w przeglądarce użytkownika także po ponownym otwarciu przeglądarki. Możemy na przykład stosować trwałe pliki cookie, aby rejestrować wybór języka lub kraj użytkownika.

Acronis stosuje także inne rodzaje technologii gromadzenia danych takie jak znaki nawigacyjne (zwane także znacznikami pikseli lub czystymi gifami). Znak nawigacyjny to fragment kodu komputerowego, który umożliwia śledzenie czynności użytkowników i ruchu na stronie internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie, znakach nawigacyjnych i innych technologiach gromadzenia danych znajduje się na stronie pod adresem www.allaboutcookies.org.

Jak korzystamy z Technologii Gromadzenia Danych

Technologie gromadzenia danych pomagają nam usprawnić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z Usług, na przykład przez przechowywanie preferencji językowych dotyczących strony internetowej, aby użytkownik nie musiał wybierać języka za każdym razem, gdy korzysta z Usług, tworzenie statystyk o korzystaniu z Usług pomagających nam w analizie informacji technicznych i nawigacyjnych dotyczących Usług oraz w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu nim.

Usługi korzystają z następujących plików cookie:

 • Bezwzględnie niezbędne pliki cookie, które są wymagane do działania Usług, umożliwiają na przykład rejestrację lub logowanie do Usług.
 • Funkcjonalne pliki cookie, które są stosowane do rozpoznawania użytkownika powracającego do Usług.
 • Analityczne i wydajnościowe pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznawanie i ustalanie liczby użytkowników, dowiadywanie się, jak użytkownicy poruszają się po stronach Usług oraz pomagają usprawnić sposób funkcjonowania Usług.
 • Korzystamy także z Google Analytics, która jest usługą Google gromadzącą informacje o korzystaniu z Usług i zgłaszającą trendy na stronie internetowej. Google Analytics nie identyfikuje bezpośrednio poszczególnych użytkowników.
 • Ukierunkowane i reklamowe pliki cookie, które służą do dostarczania dostosowanych informacji o naszych produktach i usługach, które mogą być interesujące lub wartościowe dla użytkownika oraz e-maili marketingowych i promocyjnych (za zgodą użytkownika, jeśli wymagają tego właściwe przepisy obowiązującego prawa).

Korzystamy z Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy i klienci korzystają z naszych Usług. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania danych gromadzonych przez Google za pośrednictwem naszych stron internetowych znajduje się na stronie pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Informacje na temat opcji rezygnacji obecnie dostępnych w Google Analytics można uzyskać na stronie pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Prosimy o zapoznanie się także z par. 13 poniżej.

Szczegółowy opis konkretnych używanych plików cookie, w tym ich celu i okresu ważności, można znaleźć w Informacji o plikach cookie Acronis.

Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może kontrolować pliki cookie i zarządzać nimi za pomocą centrum preferencji Prywatności, jeśli Acronis udostępnia tę funkcję w danym regionie bądź bezpośrednio w przeglądarce. Większość przeglądarek umożliwia przeglądanie, usuwanie i blokowanie plików cookie lub zarządzanie nimi. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia lub zablokowania plików cookie bezpośrednio w przeglądarce niektóre preferencje użytkownika mogą zostać utracone, a niektóre funkcje mogą być wówczas niedostępne, w tym możliwość rezygnacji z plików cookie i zarządzania plikami cookie za pośrednictwem centrum preferencji Prywatności, ponieważ funkcja wykorzystuje pliki cookie do zachowania preferencji użytkownika.

Wytyczne dotyczące kontroli plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się pod adresami łączy poniżej:

Nasze oświadczenie dotyczące sygnałów Do Not Track

Niektóre przeglądarki internetowe (w tym Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) mają funkcję „Do Not Track" („DNT") lub inną podobną, która sygnalizuje stronom internetowym, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność i zachowania online były śledzone. Jeśli strona internetowa, która reaguje na sygnał DNT, otrzyma taki sygnał, przeglądarka może zablokować tę stronę internetową i uniemożliwić jej gromadzenie określonych danych osobowych o użytkowniku przeglądarki. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję DNT, a sygnały DNT nie są jeszcze jednolite. Z tego powodu wielu operatorów stron internetowych, w tym Acronis, nie reaguje na sygnały DNT.

7. JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Acronis przetwarza dane osobowe:

 • aby utworzyć i utrzymywać konto użytkownika,
 • aby dostarczać produkty i usługi zakupione przez użytkownika,
 • aby informować użytkownika o aktualizacjach i nowych wersjach,
 • aby prowadzić komunikację z użytkownikiem i odpowiadać na pytania użytkownika,
 • aby zapobiegać oszustwom, analizować oszustwa i inne nadużycia Usług,
 • aby chronić nasze prawa i własność,
 • aby świadczyć i zabezpieczać Usługi oraz zarządzać nimi,
 • aby promować nasze produkty i usługi, w tym realizować reklamę ukierunkowaną,
 • aby prowadzić szkolenia z zakresu naszych produktów i usług,
 • aby organizować wydarzenia online lub offline,
 • aby odpowiadać na pytania użytkownika i rozwiązywać problemy z naszymi produktami i usługami,
 • aby zapewniać funkcjonowanie bloga, forum i innych publikacji, w tym umożliwiać udział w dyskusjach i wymianę opinii,
 • aby wykonywać transakcje, o które wnioskuje użytkownik,
 • aby poprawiać wydajność i niezawodność naszych produktów i usług przez PDK oraz inne programy zapewnienia i poprawy jakości oraz
 • aby pomóc nam oferować i usprawniać obsługę klienta.

Acronis przetwarza Dane o Użytkowaniu:

 • do zapewnienia technicznej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług,
 • w celu analizy trendów i statystycznego monitorowania, w jaki sposób określony produkt lub usługa są użytkowane i które funkcje są najpopularniejsze, np. w ramach PDK,
 • do usprawniania naszych produktów i usług oraz tworzenia nowych produktów i usług,
 • do prowadzenia audytów i do innych celów z zakresu zgodności z przepisami,
 • do kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami oraz
 • w celu analizy i badania preferencji Klientów.

8. JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Acronis może udostępniać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Usług w następujący sposób:

Udostępnianie informacji naszym jednostkom powiązanym: Udostępniamy dane osobowe naszym jednostkom powiązanym, które przetwarzają dane osobowe w celach zgodnych z celami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności lub w celach wskazanych użytkownikowi w momencie gromadzenia danych osobowych. Możemy na przykład udostępniać naszym jednostkom powiązanym dane osobowe użytkownika w ramach list uczestników.

Udostępnianie informacji naszym dostawcom i usługodawcom: Udostępniamy informacje naszym sprzedawcom, w tym dostawcom usług obsługi klienta, usług marketingowych i testów bezpieczeństwa. Acronis zapewnia, że każdy sprzedawca, któremu udostępniamy dane osobowe, będzie należycie chronił te dane. Prosimy także o zapoznanie się z par. 13 poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Acronis korzysta z usług Google.

Udostępnianie informacji dystrybutorom: Udostępniamy dane osobowe naszym dystrybutorom i innym osobom trzecim, które promują, odsprzedają i/lub opatrują Usługi innymi markami i otrzymują od nich dane osobowe.

Udostępnianie informacji w ramach transakcji kapitałowej: Możemy udostępniać i przekazywać dane osobowe, jeśli bierzemy udział w transakcji fuzji, sprzedaży, przejęcia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, upadłości lub innej transakcji skutkującej zmianą własności bądź kontroli przez Acronis lub dowolną jednostkę powiązaną (w każdym wypadku zarówno w całości, jak i w części).

Udostępnianie informacji, gdy jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa: Acronis lub jednostki powiązane Acronis mogą korzystać w celu świadczenia Usług z serwerów i innego sprzętu, które znajdują się w krajach, w których strony postępowania, organy ścigania, sądy i inne agencje rządowe mogą mieć prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych w ich jurysdykcjach na warunkach określonych przez lokalne prawo. Acronis może także umożliwiać dostęp do danych osobowych organom rządowym, jeśli Acronis podejrzewa lub uważa, że dane użytkownika zawierają pornografię dziecięcą lub inne zabronione treści bądź dane lub że są one wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Acronis zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innej osobie trzeciej, jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne. W uzasadnionych przypadkach Acronis powiadomi o każdym wymaganym lub żądanym ujawnieniu danych i będzie w uzasadnionym stopniu współpracować w celu ograniczenia takiego ujawnienia w zakresie dozwolonym przez prawo.

Pozostałe przypadki zgodnego z prawem ujawniania danych: Udostępniamy informacje także (i) wtedy, gdy ujawnienie ograniczyłoby odpowiedzialność Acronis w faktycznym lub grożącym pozwie sądowym; (ii) gdy jest to konieczne do ochrony praw Acronis, użytkowników, Klientów, sprzedawców, partnerów biznesowych lub innych interesariuszy; (iii) w celu podjęcia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód; (iv) w celu wyegzekwowania realizacji zawartych przez nas umów; oraz (v) w celu należytej reakcji na sytuację awaryjną.

Acronis może agregować informacje zgromadzone przez Usługi i usuwać identyfikatory tak, aby informacje nie identyfikowały już danej osoby lub nie mogły zostać wykorzystane do bezpośredniej identyfikacji danej osoby, gospodarstwa domowego lub urządzenia („Zagregowane Informacje"). Acronis może udostępniać Zagregowane Informacje osobom trzecim i niniejszym nie ogranicza możliwości korzystania z Zagregowanych Informacji przez osoby trzecie.

9. DECYZJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy paragraf zawiera szczegółowe informacje dotyczące prywatności mające zastosowanie do osób znajdujących się w Unii Europejskiej oraz dla rezydentów stanu Kalifornia.

JEŚLI UŻYTKOWNIK ZNAJDUJE SIĘ W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH PRZYZNAJĄCE UŻYTKOWNIKOWI PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI NIEOPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: data-protection-office@acronis.com. Szanujemy prawa użytkownika do prywatności i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszelkie uzasadnione wnioski użytkownika w tym zakresie.

Użytkownicy znajdujący się w UE:

Administrator danych: Administratorem danych (tj. podmiotem, który określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkownika) dla danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności jest Acronis International GmbH, Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria.

Podstawy prawne przetwarzania danych: Mamy obowiązek informować użytkowników o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników. Podstawy prawne zależą od okoliczności, w których przetwarza się dane osobowe.

 • Przeważnie powodem przetwarzania przez nas danych jest realizacja umowy z użytkownikiem w zakresie korzystania z naszych produktów i usług.
 • Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wtedy, gdy uzasadniają je nasze zgodne z prawem interesy gospodarcze i nie zakazują go prawa do ochrony prywatności lub inne podstawowe prawa i wolności. Możemy na przykład przetwarzać dane osobowe w celu odpowiadania na zapytania, ciągłego doskonalenia naszej oferty, marketingu nowych produktów i funkcji, wykrywania fałszerstw i zapewnienia zgodności z przepisami. Możemy mieć także inne zgodne z prawem interesy, a wówczas, w stosownych przypadkach, powiadomimy o nich w odpowiednim momencie.
 • Czasami możemy prosić użytkownika o zgodę na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika z określonych, konkretnych powodów, na przykład na potrzeby udziału w PDK. Przekazujemy użytkownikowi odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania, a użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem data-protection-office@acronis.com lub przechodząc do odpowiedniego menu ustawień.
 • W niektórych przypadkach możemy być także prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych. Jeśli prosimy użytkownika o podanie danych osobowych dla celów zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, wówczas powiadomimy o tym w odpowiednim momencie. Powiadomimy również użytkownika, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Powiadomimy użytkownika także o ewentualnych konsekwencjach, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać danych osobowych.

W razie pytań lub jeśli potrzebne są dodatkowe informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem data-protection-office@acronis.com.

Prawa użytkownika dotyczące ochrony danych: W zakresie danych osobowych, dla których jesteśmy administratorem danych i dla których obowiązujące przepisy prawa przyznają użytkownikowi prawa w zakresie ochrony danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: data-protection-office@acronis.com. Jeśli użytkownik chce uzyskać wgląd do swoich danych osobowych, sprostować, zaktualizować, ograniczyć, wycofać lub usunąć przekazane nam wcześniej dane osobowe lub jeśli użytkownik chce otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych, w tym w celu przekazania ich innej firmie (tj. prawo przenośności), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym bezwzględnego prawa do zaprzestania wykorzystywania przez nas danych użytkownika do marketingu bezpośredniego, wycofania wcześniej udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji i profilowania, prosimy o kontakt w każdym przypadku, w którym uprawnienia te przysługują użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

W szczególności:

 • Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, które przechowujemy o użytkowniku, w tym do opisu celów przetwarzania: Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowuje o nim Acronis, powinien skontaktować się z nami pod adresem data-protection-office@acronis.com. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, może zweryfikować określone dane osobowe przekazane Acronis, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem, Acronis może podjąć odpowiednie kroki, aby zweryfikować tożsamość użytkownika, zanim udzieli dostępu do danych osobowych. Możemy nie wyrazić zgody na weryfikację określonych danych ze względów prawnych, ze względów bezpieczeństwa oraz z innych względów.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych: Jeśli użytkownik chce otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie, prosimy o kontakt pod adresem data-protection-office@acronis.com. Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, może pobrać określone dane osobowe przekazane Acronis, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem, Acronis może podjąć odpowiednie kroki, aby zweryfikować tożsamość użytkownika, zanim przekaże dane osobowe. Możemy nie wyrazić zgody na weryfikację określonych danych ze względów prawnych, ze względów bezpieczeństwa oraz z innych względów.
 • Użytkownik ma prawo do skorygowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec niektórych z naszych procesów przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym bezwzględne prawo do zaprzestania przetwarzania danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Najprostszym sposobem korekty lub usunięcia danych osobowych dostarczonych w Usługach przez użytkownika jest zalogowanie się do konta i wprowadzenie koniecznych zmian w ustawieniach profilu. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z Acronis pod adresem data-protection-office@acronis.com.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem data-protection-office@acronis.com lub przechodząc do odpowiedniego menu ustawień.

Należy pamiętać, że Acronis nie prowadzi żadnych zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji i profilowania wywołującego skutki prawne lub znacząco wpływającego na osoby, których dane dotyczą.

W wysyłanym wniosku użytkownik powinien wyjaśnić, jakie dane osobowe chce zmienić lub wobec jakiego rodzaju przetwarzania danych wyraża sprzeciw, czy chciałby, aby dane osobowe zostały usunięte lub w jaki inny sposób chciałby ograniczyć nasze procesy wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Odpowiemy na wniosek użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe i zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Możemy odrzucić niektóre wnioski, w tym gdy wniosek jest niezgodny z prawem, zdublowany lub może naruszać prawa prywatności osoby trzeciej.

Należy pamiętać, że często musimy zachować pewne dane do celów ewidencyjnych i/lub w celu realizacji transakcji, którą rozpoczął użytkownik przed wysłaniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych (np. podczas dokonywania zakupu użytkownik może nie być w stanie zmienić lub usunąć danych osobowych przekazanych do czasu dokonania takiego zakupu). Nasze bazy danych i inne rejestry mogą zawierać również inne pozostałe dane, które nie zostaną usunięte. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących korekty lub usuwania danych osobowych, które przetwarzamy o użytkowniku, prosimy o kontakt pod adresem data-protection-office@acronis.com.

Jeśli nasze produkty i usługi zostały udostępnione użytkownikowi przez Klienta zgodnie z Umową z Klientem, prawo użytkownika do wszelkich ewentualnych nagród i innych świadczeń motywacyjnych może zostać ograniczone, jeśli użytkownik zdecyduje się na usunięcie swoich danych osobowych. Prosimy o kontakt z Klientem w celu otrzymania szczegółowych informacji w tym zakresie.

E-maile marketingowe: Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas e-maili marketingowych, powinien kliknąć na łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w każdym z naszych e-maili marketingowych lub:

Odpowiedzialność: w niektórych krajach, także w Unii Europejskiej, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli ma obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacja na stronie pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl.

Rezydentów Wielkiej Brytanii informujemy, że Acronis jest zarejestrowana w Biurze Komisarza ds. Informacji (ICO) (https://ico.org.uk/ESDWebPages/Search). Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do ICO. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Informacje dla rezydentów stanu Kalifornia

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności stanu Kalifornia („Kalifornijskie Oświadczenie o Prywatności") omawia prawa prywatności przysługujące rezydentom Stanu Kalifornia zgodnie z Ustawą o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia z 2018 r. („CCPA").

Jeśli niniejsze Kalifornijskie Oświadczenie o Prywatności jest niezgodne z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w pozostałych częściach naszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, wówczas Kalifornijskie Oświadczenie o Prywatności ma pierwszeństwo w zakresie przetwarzania Danych Osobowych rezydentów Stanu Kalifornia. W CCPA rezydenci stanu Kalifornia są określeni mianem „konsumentów", a w niniejszym Kalifornijskim Oświadczeniu o Prywatności określamy ich „Kalifornijskimi Konsumentami", a „Dane Osobowe" oznaczają dane, które identyfikują określonego Kalifornijskiego Konsumenta lub gospodarstwo domowe, odnoszą się do nich, opisują ich, mogą zostać z nimi powiązane lub mogłyby zostać z nimi połączone, w sposób pośredni lub bezpośredni.

Prawa Ochrony Prywatności Kalifornijskich Konsumentów

CCPA zapewnia Kalifornijskim Konsumentom następujące podstawowe prawa ochrony prywatności:

 • Użytkownik ma prawo żądać informacji o kategoriach danych osobowych, jak i indywidualnych danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika (patrz tabela poniżej), a także o kategoriach źródeł, z których Dane Osobowe pozyskano w celu gromadzenia danych osobowych oraz kategoriach osób trzecich którym udostępniamy Dane Osobowe.
 • Użytkownik ma prawo żądać informacji o ujawnianiu przez nas Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim dla celów gospodarczych.
 • Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy usunęli określone Dane Osobowe, które zgromadziliśmy o użytkowniku.
 • Jeśli oferujemy zachętę finansową lub różnicę w cenie lub usłudze w zamian za Dane Osobowe użytkownika, należycie powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem przed zebraniem Danych Osobowych użytkownika w tym celu i wyjaśnimy, w jaki sposób może skorzystać z zachęty finansowej lub z różnicy w cenie lub usłudze.
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży przez nas Danych Osobowych użytkownika, jeśli i gdy określimy cel i sposoby przetwarzania Danych Osobowych użytkownika. (W CCPA „sprzedaż" oznacza przeniesienie lub udostępnienie Danych Osobowych osobom trzecim za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym wartościowym świadczeniem.) Udostępnianie danych osobowych naszym usługodawcom nie stanowi sprzedaży Danych Osobowych, ponieważ zapewniamy, że nasi usługodawcy są umownie zobowiązani do wykorzystywania Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz, a nie do ich sprzedaży. Zastrzega się, że Acronis nie sprzedaje (w rozumieniu CCPA) Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim i nie przekazuje użytkownikom informacji o tym, jak zrezygnować ze sprzedaży Danych Osobowych użytkownika. Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, powiadomiony użytkownika i przekażemy informacje o tym, jak można zrezygnować z prowadzonej przez nas sprzedaży danych osobowych użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo być traktowanym przez nas w sposób niedyskryminujący pomimo ewentualnego skorzystania z którychkolwiek z przysługujących mu praw do prywatności. Oznacza to, że nie możemy traktować użytkownika inaczej w przypadku wykonania któregokolwiek z tych praw, chyba że udowodnimy, że wartość Danych Osobowych, które przekazuje nam użytkownik, ma uzasadniony związek z różnicą w cenie lub w świadczonych przez nas usłudze.

Więcej informacji o CCPA i sposobie korzystania z praw konsumenta znajduje się tutaj: https://kb.acronis.com/ccpa

W poniższej tabeli wymieniono kategorie Danych Osobowych, które zasadniczo odpowiadają kategoriom zawartym w definicji Danych Osobowych w CCPA. Dla każdej kategorii wskazujemy konkretne typy Danych Osobowych należących do danej kategorii, które zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wraz z wyszczególnieniem powodu ich gromadzenia. Przekazujemy informacje o tym, jak wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe powyżej w naszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

Kategoria Danych Osobowych wymieniona w CCPAPrzykłady Danych Osobowych gromadzonych przez Acronis według Kategorii CCPADlaczego Acronis gromadzi takie Dane Osobowe
A. IdentyfikatoryImię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, unikalny identyfikator, adres IP, nazwa konta i podobne identyfikatory.
O ile użytkownik nie zdecyduje się aplikować o pracę w Acronis, nie gromadzimy danych o numerze ubezpieczenia społecznego, numerze prawa jazdy ani numerze paszportu użytkownika.
Gromadzimy natomiast dane, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres kontaktowy, gdy użytkownik kupuje produkty i usługi lub gdy otwiera konto. Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć konto, musi także utworzyć nazwę użytkownika, a my przypiszemy do konta użytkownika jeden lub więcej unikalnych identyfikatorów.
Gromadzimy także takie Dane Osobowe, aby:
 • rozwiązywać problemy,
 • uzyskiwać wiedzę, jak użytkownicy korzystają z Usług,
 • usprawniać Usługi i tworzyć nowe funkcje,
 • personalizować doświadczenia użytkownika,
 • promować nasze produkty i usługi oraz prowadzić szkolenia na ich temat,
 • komunikować się z użytkownikiem,
 • organizować wydarzenia online lub offline,
 • realizować czynności, o które wnioskuje użytkownik.
Automatycznie gromadzimy adres IP użytkownika, identyfikator komputera i/lub urządzenia mobilnego użytkownika, serwer domeny, typ urządzenia (urządzeń), typ i język przeglądarki, strefy czasowe systemów operacyjnych, datę i godzinę korzystania z naszych produktów i usług oraz odsyłający adres URL. Wykorzystujemy te dane (niektóre z nich określamy mianem „Danych o Użytkowaniu" w naszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności) do rozwiązywania problemów, uzyskiwania wiedzy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usług oraz do usprawniania Usług i opracowywania nowych funkcji.
B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie o danych klientów (Kodeks Cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e))Imię i nazwisko, podpis, adres, numer telefonu i dane aktualnego pracodawcy oraz adres miejsca pracy.
Poza sytuacją, w której użytkownik zdecyduje się aplikować o pracę w Acronis, nie gromadzimy danych o wcześniejszych miejscach pracy, informacji medycznych ani informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym, chyba że użytkownik zdecyduje się nam je podać.
b.d.
C. Cechy klasyfikacyjne chronione na mocy przepisów prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnegoZ wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo nie gromadzimy informacji o cechach klasyfikacyjnych prawnie chronionych, w tym o rasie, pochodzeniu narodowym, obywatelstwie, stanie cywilnym, płci, orientacji seksualnej/tożsamości, stanie zdrowia, statusie AIDS/HIV, informacjach genetycznych, statusie wojskowym lub statusie weterana, wyznaniu, niepełnosprawności, przynależności lub działalności politycznej bądź statusie ofiary przemocy domowej, napaści lub prześladowania.
b.d.
D. Informacje handloweRejestry produktów lub usług, które zostały zakupione, otrzymane lub są rozważane bądź innych tendencji lub danych o wcześniejszych zakupach lub konsumpcji.Prowadzimy rejestry Usług zakupionych lub rozważanych oraz historię zakupów w celu świadczenia użytkownikowi Usług, które zakupił oraz aby oferować produkty, które mogą być przydatne dla użytkownika.
Użytkownik podaje informacje dotyczące płatności i rozliczeń, gdy kupuje nasze produkty i usługi, aby przetworzyć numer karty kredytowej/debetowej – informacje te są gromadzone przez zewnętrzny podmiot przetwarzający karty płatnicze i nie są one nam udostępniane.
E. Informacje biometryczneNie gromadzimy informacji o cechach fizjologicznych, biologicznych lub behawioralnych użytkownika.b.d.
F. Aktywność internetowa lub inna podobna aktywnośćHistoria przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o sposobie korzystania Kalifornijskich Konsumentów z usług online i reklam cyfrowych.Gromadzimy informacje o historii przeglądania i historii wyszukiwania użytkownika, informacje o połączeniach użytkownika z siecią bezprzewodową i komórkową (np. dostawca usług i siła sygnału), identyfikatory związane z plikami cookie lub innymi technologiami, które mogą jednoznacznie identyfikować urządzenie użytkownika lub przeglądarkę; oraz informacje związane ze sposobem korzystania przez użytkownika z naszych produktów i usług. Używamy tych informacji (niektóre z nich to „Dane o Użytkowaniu", o których mowa w naszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności), aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi Klienci i użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają z naszych produktów, a także w celu poprawy komfortu użytkowania. Automatycznie gromadzimy również informacje o sposobie korzystania z naszych reklam cyfrowych, aby zrozumieć, które z Usług są najpopularniejsze i usprawnić działania marketingowe.
G. Dane geolokalizacyjneFizyczna lokalizacja lub dane o ruchu GPS, Wi-Fi i/lub Bluetooth (jeśli ustawienia systemu operacyjnego urządzenia pozwalają na zbieranie danych).Automatycznie gromadzimy dane o adresie IP użytkownika. Na podstawie adresu IP możemy określać ogólną lokalizację użytkownika. Nasze aplikacje mobilne nie gromadzą danych o dokładnej lokalizacji użytkownika (np. współrzędne GPS).
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne.Rejestrowane rozmowy telefoniczne.Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie, możemy nagrywać rozmowę. Zgodnie z wymogami prawa na początku rozmowy telefonicznej powiadamiamy użytkownika, jeśli rozmowa będzie nagrywana. Nie zbieramy żadnych informacji termicznych, zapachowych ani podobnych.
Nie przechowujemy i nie przetwarzamy danych głosowych użytkownika. Niektóre produkty jednak mają dostępne opcje obsługi głosowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać, wówczas za zgodą użytkownika, włączamy wbudowane rozszerzenie przeglądarki Google Chrome, które przechwytuje głos użytkownika przez mikrofon i przesyła go do Google w celu rozpoznania. W związku z tym otrzymujemy wyłącznie wersję tekstową poleceń głosowych użytkownika, której nie przechowujemy i z której korzystamy wyłącznie do wykonania bieżącego polecania użytkownika. Ponieważ dane głosowe są przetwarzane przez Google, cele i sposoby przetwarzania danych przez Google mogą się różnić w zależności od (ewentualnych) ustawień konta Google oraz preferencji. Aby zrozumieć, w jaki sposób Google przetwarza dane, w tym dane głosowe, prosimy o uważne przeczytanie polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniemW zależności od tego, jak i dlaczego użytkownik korzysta z Usług, możemy zbierać informacje o obecnym pracodawcy użytkownika, który jest Klientem lub potencjalnym klientem.
Możemy wykorzystywać informacje o stanowisku i obecnym pracodawcy użytkownika, aby móc powiązać użytkownika z konkretnym Klientem lub kontem, aby dowiedzieć się więcej o użytkowniku i dostarczyć użytkownikowi odpowiednich informacji w celu promowania naszych produktów i usług, dostarczania reklam i komunikacji z użytkownikiem.
J. Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z amerykańską Ustawą o prawach do edukacji rodzinnej i prywatności (20 U.S.C. § 1232g, 34 C.F.R. część 99))b.d.b.d.
K. Wnioski wyciągnięte z innych kategorii (A – J powyżej) w celu stworzenia profilu Kalifornijskiego KonsumentaProfil przedstawiający preferencje i cechy użytkownika.Możemy analizować rzeczywiste lub prawdopodobne preferencje użytkownika na podstawie Danych Osobowych, które zbieramy i przetwarzamy zgodnie z opisem w naszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. W niektórych przypadkach możemy dodawać nasze obserwacje do profilu wewnętrznego użytkownika. Analizujemy zachowania Klientów i użytkowników za pośrednictwem naszego PDK i innych programów zapewnienia jakości i doskonalenia.

Acronis nie sprzedaje (w znaczeniu CCPA) Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim i nie przekazuje użytkownikom informacji o tym, jak zrezygnować ze sprzedaży Danych Osobowych użytkownika. Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, powiadomimy użytkownika i przekażemy informacje o tym, jak można zrezygnować z prowadzonej przez nas sprzedaży danych osobowych użytkownika. Udostępnianie danych osobowych naszym usługodawcom nie stanowi sprzedaży danych osobowych użytkownika, ponieważ zapewniamy, że nasi usługodawcy są umownie zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz, a nie do ich sprzedaży. Acronis zapewni, że każdy usługodawca, któremu udostępnia dane osobowe, zobowiąże się umownie do ich ochrony i nie będzie ich sprzedawać ani w inny sposób wymieniać za jakiekolwiek wartościowe świadczenie.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z KALIFORNIJSKICH PRAW OCHRONY PRYWATNOŚCI

Aby złożyć wniosek o skorzystanie z kalifornijskich praw ochrony prywatności, należy:

 1. wysłać e-mail na adres data-protection-office@acronis.com z tematem „California Privacy Rights Request" („Wniosek dotyczący kalifornijskich praw ochrony prywatności"),
 2. zadzwonić do nas na BEZPŁATNY NUMER TELEFONU: +18885687931,
 3. przesłać zgłoszenie o pomoc techniczną do naszego Centrum Obsługi Acronis w części Prywatność lub skorzystać z poniższego bezpośredniego łącza https://support.acronis.com/submit-ticket. W temacie należy podać „CCPA" oraz powołać się na konkretne prawo, z którego użytkownik chce skorzystać (np. „Prawo do usunięcia/usunięcia moich danych").

Uwaga:

 • Możemy (i w niektórych przypadkach jesteśmy do tego zobowiązani) zweryfikować tożsamość użytkownika, zanim będziemy mogli zrealizować wniosek użytkownika związany ze skorzystaniem z praw ochrony prywatności.
 • Możemy nie zrealizować części lub całości wniosku użytkownika – na przykład niektóre pobierane przez nas informacje mogą nie być objęte niniejszym Kalifornijskim Oświadczeniem o Prywatności. Należą do nich np. informacje udostępnione przez podmiot rządowy lub informacje objęte innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Prosimy pamiętać, że Dane Osobowe gromadzone w wielu rodzajach transakcji B2B nie są objęte większością wymogów CCPA do 1 stycznia 2021 r. W odpowiedzi udzielonej użytkownikowi wyjaśniamy, dlaczego nie możemy zrealizować wniosku użytkownika.

Inne przepisy prawa stanu Kalifornia zezwalają rezydentom stanu Kalifornia na wnioskowanie o informacje na temat kategorii Danych Osobowych użytkownika, które udostępniliśmy osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie Acronis nie udostępnia Danych Osobowych osobom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych.

Jeśli kiedykolwiek użytkownik uzna, że Acronis nie przestrzega niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@acronis.com. Dołożymy wszelkich starań, aby określić i rozwiązać problem.

10. ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNEOTWYCH I USŁUG

Usługi mogą zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych i usług, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu na łącza użytkownik zostanie przekierowany na strony inne niż strony Usług. Publikacja łącza do zewnętrznej strony internetowej lub usługi nie oznacza, że polecamy daną witrynę lub usługę ani nie poświadczamy jakości i dokładności informacji, które się tam znajdują. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na zewnętrzną stronę internetową lub skorzystać z zewnętrznej usługi, będzie podlegać tam obowiązującym, a nie naszym, praktykom i zasadom w zakresie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które użytkownik poda na tych stronach internetowych i w usługach.

11. OCHRONA I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Podejmujemy środki ostrożności na rzecz ochrony danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy dla nas i dla naszych Klientów. Oczekujemy także, że użytkownik będzie stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych. Więcej informacji o środkach bezpieczeństwa stosowanych przez Acronis znajduje się na stronie pod adresem: https://www.acronis.com/pl-pl/security/cloud/data-processing-terms/.

Możemy zawiesić korzystanie ze wszystkich lub części Usług przez użytkownika bez powiadomienia, jeśli będziemy podejrzewać lub wykryjemy naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik sądzi, że podane nam informacje nie są już bezpieczne, powinien bezzwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem data-protection-office@acronis.com.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo potrzebujemy ich do zgodnych z prawem celów gospodarczych i w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W praktyce oznacza to, że usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe na koncie użytkownika, do którego mamy dostęp, nie później niż po trzech (3) latach ciągłego braku aktywności, chyba że musimy je zachować w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub z powodu problemu, roszczenia lub sporu, który nie został jeszcze rozwiązany.

12. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Nasze produkty i usługi nie są skierowane ani przeznaczone dla dzieci. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje bezpośrednio od dziecka poniżej lat 16 bez zweryfikowanej zgody jego rodzica, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu wysłania bezpośredniej odpowiedzi temu dziecku (lub jego rodzicowi bądź opiekunowi prawnemu), aby poinformować dziecko, że nie może korzystać z Usług.

13. WARUNKI DOTYCZĄCE G SUITE1

Acronis stosuje określone Google API, aby świadczyć usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w następujących produktach G Suite: Gmail, Google Contacts, Google Calendar, Google Drive, Google Team Drives (dalej łącznie zwane „Danymi Użytkownika Google"). Aby zapewnić takie Usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, Acronis wymaga dostępu tylko do odczytu do list użytkowników i Team Drives w strukturze organizacyjnej G Suite, a także dostępu z prawem odczytu i zapis do wszystkich innych Danych Użytkownika Google.

Acronis przechowuje Dane Użytkownika Google w centrach danych obsługiwanych przez Acronis lub u dostawców centrów danych Acronis.

Acronis nie udostępnia Danych Użytkownika Google osobom trzecim bez odpowiedniej zgody poza następującymi sytuacjami:

 • Dla celów transakcji kapitałowych: Możemy udostępniać i przekazywać Dane Użytkownika Google, jeśli bierzemy udział w transakcji fuzji, sprzedaży, przejęcia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, upadłości lub innej transakcji skutkującej zmianą własności lub kontroli przez Acronis lub dowolną jednostkę powiązaną (w każdym wypadku zarówno w całości, jak i w części);
 • Gdy jest to wymagane przez prawo: Acronis lub jednostki powiązane Acronis mogą w celu świadczenia Usług korzystać z serwerów i innego sprzętu, które znajdują się w krajach, w których strony sporu, organy ścigania, sądy i inne agencje rządowe mogą mieć prawo dostępu do Danych Użytkownika Google przechowywanych w ich jurysdykcjach na warunkach określonych przez lokalne prawo. Acronis może także umożliwiać dostęp do Danych Użytkownika Google organom rządowym, jeśli Acronis podejrzewa lub uważa, że Dane Użytkownika Google zawierają pornografię dziecięcą lub inne zabronione treści bądź dane lub że Dane Użytkownika Google są wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Acronis zastrzega sobie prawo, zgodnie z wymogami prywatności i innymi wymogami dotyczącymi ochrony danych użytkownika obowiązującymi w jurysdykcji, w której przechowywane są Dane Użytkownika Google, oraz jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy, postępowania prawne lub zarządzenia rządowe, do ujawniania Danych Użytkownika Google, ale tylko w zakresie wymaganym do przestrzegania tych praw, przepisów lub zarządzeń. Jeśli nie jest to zabronione prawem lub innym rozporządzeniem, Acronis przekazuje użytkownikowi odpowiednią informację o każdym takim wymaganym lub wnioskowanym ujawnieniu danych i będzie współpracować w celu ograniczenia takiego ujawnienia w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Inne przypadki ujawniania danych zgodnie z prawem: Udostępniamy Dane Użytkownika Google także (i) wtedy, gdy ujawnienie ograniczyłoby odpowiedzialność Acronis w faktycznym lub grożącym pozwie sądowym; (ii) gdy jest to konieczne do ochrony praw Acronis, użytkowników, Klientów, sprzedawców, partnerów biznesowych lub innych interesariuszy; (iii) w celu zastosowania dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód; (iv) w celu egzekwowania zawartych przez nas umów; oraz (v) w celu reakcji na sytuację awaryjną.

14. KONTAKT Z NAMI

Prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@acronis.com lub data-protection-office@acronis.com.

Inne wersje:
Obowiązuje od 20.05.2016
Obowiązuje od 24.05.2018
Obowiązuje od 02.04.2019

1 G Suite™, Gmail™, Google Contacts™, Google Calendar™, Google Drive™ i Google Team Drives™ są znakami towarowymi Google Inc.