POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ACRONIS

Obowiązująca od: 25 maja 2018 r.

Firma Acronis, Inc. (zwana dalej „Acronis”, „nasza”, „my” lub „nas”) działa zgodnie z amerykańsko-unijnym i amerykańsko-szwajcarskim porozumieniem o ochronie prywatności (zwanym dalej „Ochrona Prywatności”) ustalonym przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych (jak zdefiniowano poniżej) przekazywanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Acronis poświadcza, że przestrzega Zasad Ochrony Prywatności w odniesieniu do takich danych. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami zawartymi w niniejszej polityce prywatności a prawami podmiotów danych opisanymi w Zasadach Ochrony Prywatności, znaczenie nadrzędne będą mieć Zasady Ochrony Prywatności. Więcej informacji o programie Ochrony Prywatności oraz nasza strona certyfikacyjna znajdują się na https://www.privacyshield.gov/.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności Acronis podlega organom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA.

Należy zapoznać się także z Oświadczeniem Prywatności Acronis, w którym znajduje się więcej informacji dotyczących naszych działań w zakresie przetwarzania danych.

Definicje

W niniejszej Polityce Ochrony Prywatności Acronis:

 • „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które identyfikują lub mogą zostać wykorzystane w celu zidentyfikowania Użytkownika, oddzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi danymi, które firma Acronis otrzymała w USA od EOG lub Szwajcarii w związku ze świadczonymi Usługami, łącznie z informacjami otrzymanymi offline, w tym Poufnymi Danymi Osobowymi.
 • „Poufne Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe dotyczące pochodzenia etnicznego lub rasy, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego lub życia seksualnego.
 • „Usługi” oznaczają strony internetowe Acronis, hostowane aplikacje i powiązane z nimi usługi dodatkowe.
 • „Użytkownik” oznacza osobę, która ma dostęp do Usług i stosuje Usługi oraz która mieszka w UE lub w Szwajcarii.

Zakres obowiązywania

Acronis zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Ochrony Prywatności w odniesieniu do Danych Osobowych otrzymanych od Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług. Polityka Ochrony Prywatności Acronis nie ma zastosowana do Danych Osobowych przekazywanych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi lub innymi zatwierdzonymi odstępstwami zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych.

Zasady Ochrony Prywatności

Acronis zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności w następujący sposób:

1. Informacja

Polityka Prywatności Acronis informuje Użytkowników objętych niniejszą Polityką Ochrony Prywatności Acronis o kategoriach Danych Osobowych, które Acronis gromadzi oraz o celach gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników. Acronis będzie przetwarzać wyłącznie Dane Osobowe w sposób, który jest zgodny z celem, do którego Acronis zgromadził te dane lub do celów, które zostaną później zatwierdzone.

Rodzaj Danych Osobowych zbieranych przez firmę Acronis od Użytkowników zależy od celu w jakim dany Użytkownik korzysta z oferowanych Usług.

 • Gdy Użytkownik tworzy konto do korzystania z Usług, Acronis gromadzi dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i kod pocztowy. Acronis gromadzi także informacje o płatności i wysyłce.
 • Gdy Użytkownik wysyła wniosek o wsparcie techniczne, Acronis może gromadzić następujące rodzaje Danych Osobowych (niektóre z nich są Danymi Osobowymi): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać w celu odpowiedzi na wniosek o wsparcie techniczne.
 • Acronis automatycznie gromadzi dane o dacie i godzinie korzystania z Usług przez Użytkownika. W zależności od ustawień na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym („Urządzenie”), Acronis gromadzi automatycznie także następujące dane: adres IP, adres MAC, marka Urządzenia, model i wersja systemu operacyjnego, informacje o sieci mobilnej, dostawca usług internetowych, rodzaj i język przeglądarki, kraj i strefa czasowa, w której znajduje się Urządzenie oraz metadane przechowywane na Urządzeniu.
 • Acronis udostępnia Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Usług stronom trzecim, które Acronis angażuje w celu świadczenia usług związanych z marketingiem, płatnościami i innymi usługami administracyjnymi.

Wszystkie Dane Osobowe są gromadzone w celu świadczenia, zarządzania i poprawy Usług, zapewnienia funkcjonalności technicznej oraz bezpieczeństwa Usług. Zanim Acronis wykorzysta Dane Osobowe do celów znacznie odbiegających od tych, w których zostały zebrane lub które zostały zatwierdzone po ich zebraniu, Acronis zapewni Użytkownikom możliwość zrezygnowania z Usług.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI.

2. Wybór

Zebranie danych przez firmę Acronis nastąpi tylko za zgodą Użytkownika w każdym przypadku, w którym wymaga tego Ochrona Prywatności, włączając w to ujawnianie Danych Osobowych stronom trzecim lub wykorzystywanie Danych Osobowych do celów innych niż te, w których zostały zebrane lub które zostały zatwierdzone po ich zebraniu.

Prosimy o wysłanie wniosku o ograniczenie wykorzystywania lub ujawniania Danych Osobowych na privacy-shield@acronis.com.

3. Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych

Acronis może udostępniać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Usług w następujący sposób:

 • Sprzedawcy: Udostępniamy informacje naszym sprzedawcom, którzy pomagają nam świadczyć Usługi, na przykład w zakresie obsługi klienta, marketingu lub testowania naszych środków bezpieczeństwa. Acronis zapewni, że każdy sprzedawca, któremu udostępniamy dane osobowe będzie chronił te dane wykorzystując wszelkie dostępne mu środki ochrony danych.
 • Odsprzedawcy: Udostępniamy informacje naszym odsprzedawcom i innym stronom trzecim, które promują, odsprzedają i/lub opatrują Usługi innymi markami.
 • Transakcje firmowe: Możemy udostępniać i przekazywać dane osobowe, jeśli bierzemy udział w fuzji, sprzedaży, nabyciu, zbyciu, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązaniu, bankructwie lub innej zmianie własności lub kontroli przez Acronis lub dowolną spółkę stowarzyszoną (w każdym przypadku zarówno w całości jak i w części).

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI.

Jeśli Acronis przekaże Dane Osobowe objęte niniejszą Polityką Ochrony Prywatności Acronis stronie trzeciej, Acronis podejmie uzasadnione i odpowiednie kroki, aby zapewnić, że każda przejmująca strona trzecia przetwarza przekazywane Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązkami nałożonymi na Acronis przez niniejsze Zasady Ochrony Prywatności. Acronis zapewni, że każde przeniesienie danych jest zgodne z informacjami przekazanymi Użytkownikom i zgodą, której udzielili. Acronis wymaga podpisania umowy pisemnej z każdą stroną trzecią otrzymującą Dane Osobowe, która zapewni, że strona trzecia (i) przetwarza Dane Osobowe do ograniczonych i określonych celów zgodnych ze zgodą udzieloną przez Użytkowników, (ii) zapewnia przynajmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany przez Zasady Ochrony Prywatności, (iii) powiadomi Acronis, jeśli nie może przestrzegać Ochrony Prywatności; oraz (iv) zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych lub podejmie inne uzasadnione i odpowiednie kroki w celu działań naprawczych.

W określonych okolicznościach firma Acronis może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych w odpowiedzi na ważne wnioski władz publicznych, w tym dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności Acronis ponosi odpowiedzialność, jeśli jakikolwiek podmiot przetwarza Dane Osobowe objęte Polityką Ochrony Prywatności Acronis w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że Acronis nie jest odpowiedzialna za okoliczności, które doprowadziły do naruszenia tych Zasad.

4. Bezpieczeństwo

Acronis podejmuje odpowiednie działania, aby chronić Dane Osobowe objęte Polityką Ochrony Prywatności Acronis przed utratą, nadużyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą, brakiem dostępu i zniszczeniem. W trakcie ustalania tych działań Acronis uwzględni ryzyka związane z przetwarzaniem oraz charakter Danych Osobowych.

5. Integralność danych i ograniczenie celu wykorzystania danych

Acronis podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że takie Dane Osobowe są odpowiednie do przewidywanego zastosowania, dokładne, kompletne i aktualne. Acronis przestrzega Zasad Ochrony Prywatności przez okres, w którym przechowuje Dane Osobowe w identyfikowalnej postaci.  Acronis podejmuje uzasadnione i odpowiednie działania w celu przestrzegania wymagań w zakresie Ochrony Prywatności, aby przechowywać Dane Osobowe w identyfikowalnej postaci tylko tak długo, jak długo będą przetwarzane.

Acronis ogranicza gromadzenie Danych Osobowych objętych niniejszą Polityką Ochrony Prywatności Acronis do informacji, które będą przetwarzane. Acronis nie przetwarza Danych Osobowych w sposób niezgodny z celem, do którego zostały zgromadzone lub zatwierdzone później przez Użytkownika.

6. Dostęp

Użytkownik, którego Dane Osobowe są objęte niniejszą Polityką Ochrony Prywatności Acronis ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz korekty, zmiany, ograniczenia wykorzystania lub usunięcia Danych Osobowych, jeśli Dane Osobowe są niedokładne lub są przetwarzane z naruszeniem Zasad Ochrony Prywatności. Acronis nie jest zobowiązana do udzielenia prawa do dostępu, korekty, zmiany i usunięcia Danych Osobowych, jeśli obciążenie lub koszty zapewnienia dostępu, korekty, zmiany lub usunięcia są nieproporcjonalne do ryzyka naruszenia prywatności Użytkownika lub jeśli prawa osób innych niż Użytkownik są lub mogłyby być naruszone.

Prosimy o wysyłanie wniosków o uzyskanie dostępu, korekty, zmiany lub usunięcia na privacy-shield@acronis.com.

7. Prawo regresu, egzekwowanie i odpowiedzialność

Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności Acronis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji dotyczących prywatności i gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Danych Osobowych przekazanych do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Ochroną Prywatności. Osoby z Unii Europejskiej i Szwajcarii składające zapytania lub reklamacje dotyczące Ochrony Prywatności powinny najpierw skontaktować się z Acronis pod adresem privacy-shield@acronis.com.

Ponadto Acronis zobowiązuje się do przekazania nierozwiązanych reklamacji dotyczących prywatności rozpatrywanych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności do niezależnego organu rozwiązywania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD prowadzonego przez Radę Better Business Bureaus. Jeśli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia reklamacji na czas lub jeśli reklamacja nie zostanie sformułowana w satysfakcjonujący sposób, należy wejść na www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby otrzymać więcej informacji lub złożyć reklamację. Ta usługa jest bezpłatna.

Jeśli nie można rozwiązać reklamacji dotyczącej Ochrony Prywatności za pośrednictwem wymienionego organu, w określonych warunkach Użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż dotyczący określonych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozwiązane przez inne mechanizmy dochodzenia roszczeń. Więcej informacji znajduje się w załączniku 1 do Ochrony Prywatności na https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Acronis zobowiązuje się do okresowej kontroli i weryfikacji swojej zgodności z Zasadami Ochrony Prywatności i do naprawienia wszelkich kwestii spowodowanych nieprzestrzeganiem Zasad Ochrony Prywatności. Acronis przyjmuje do wiadomości, że zaniedbania firmy w zakresie przedstawienia corocznej samodzielnej certyfikacji Departamentowi Handlu USA spowoduje usunięcie firmy z listy Departamentu obejmującej uczestników programu Ochrony Prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności Acronis

Acronis może zmienić niniejszą Politykę Ochrony Prywatności Acronis zgodnie z wymaganiami Ochrony Prywatności, w tym zasady udzielania informacji o wszelkich zmianach.

Kontakt z Acronis

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Acronis lub wniosku o dostęp do Danych Osobowych, prosimy o kontakt w następujący sposób:

Acronis, Inc.
1 Van de Graaff Drive, Suite 301
Burlington, MA, 01803
Do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych
Kontakt: privacy-shield@acronis.com